زلالی مهتاب را 

مسخره میدانم دیگر


تو بوی گند تابستان میدهی

روی تکرار  دایره های آب

وقتی تردید های من

سقوط کرده اند


ویار دریا دارم ...

 

 

 

 

 

 

/ 7 نظر / 18 بازدید
بی

ی

دردانه

شماره تلفنت یادم رفته . بهم زنک بزن یا ژیامک بفرست . کارت دارم.

[عینک]

دردانه

منتظرم

ماززززي

بوی گند تابستان هم روزی تمام خواهد شد. با امدن فصلی نو.... در پس شیشه ی خیس شده از باران مهر با آمدن تو یاد تابستان و بوی گندش هم خواهد رفت و تمام خواهد شد. فقط اگر تو بخواهی[چشمک]

سامان

افرین به تو ای دوست[شوخی]